หน้าหลัก > เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อกำหนดในการใช้เว็บและการสละสิทธิ์ทางกฏหมาย

ข้อกำหนดต่อไปนี้สำหรับการใช้เว็บไซด์ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัท”) : www.fujixerox.co.th (ซึ่งต่อไปนี้ใช้ชื่อว่า “เว็บไซด์นี้”)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการใช้งานเว็บไซด์นี้


แนะนำโปรแกรมเพื่อเปิดดูเว็บ

การเปิดดูเนื้อหาของเว็บ

 • Windows®
  Microsoft®Internet Explorer 7, Firefox 3
 • Macintosh
  Safari 3

เว็บไซด์นี้เขียนโดยโปรแกรม JavaScript และ Cascading Style Sheet (CSS) ดังนั้นจะต้องใช้งานร่วมกับ JavaScript และ (CSS) เสมอ


ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธ์โดยบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างปี 2547-2552 ข้อมูลในเว็บไซด์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายระหว่างประเทศ, ข้อตกลง และบัญญัติกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงการคัดลอก, ดัดแปลง, อัพโหลด, การทำซ้ำ, การถ่ายทอด, การส่งต่อ, การยินยอม, ขาย หรือตีพิมพ์ ในทุกกรณี ยกเว้นการใช้ส่วนบุคคล หรือผิดเงื่อนไขการกระทำที่ระบุยินยอมโดยบัญญัติกฏหมายอื่น ๆ


เครื่องหมายการค้า

XEROX, The Document Company และ ดิจิทัล X และแบบของสัญญลักษ์ลูกกลมสัมพันธ์นั้น ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือ เป็นตราสัญญลักษณ์ของซีร็อกซ์คอร์ปอเรชั่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ  เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในว็บไซด์นี้ ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ชื่อบริษัทอื่น ๆ และชื่อผลิตภัณฑ์เป็นชื่อทั่วไปของบริษัท, เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าที่ทำการจดทะเบียนแล้ว

ห้ามใช้ตราสัญญลักษณ์ XEROX, The Document Company และ ดิจิทัล X และแบบของสัญญลักษณ์ลูกกลมสัมพันธ์ในงานโฆษณา หรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


การสละสิทธิ์การรับประกันทั่วไป

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซด์นี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า เป็นไปได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซด์อาจปรับข้อมูลไม่ทันกับเวลา ดังนั้นขอให้ผู้ใช้รับทราบว่าบริษัทจะไม่รับประกันเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของท่านจากเว็บไซด์นี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการใช้เว็บไซด์นี้ ยกเว้นตามที่ระบุในเงื่อนไข


ข้อห้ามสำหรับเว็บไซด์นี้

ข้อห้ามต่าง ๆ ของการใช้เว็บไซด์นี้

 1. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดด้านสิทธิส่วนบุคคล หรือต่อทรัพย์สินทางการเงินต่อบริษัทหรือต่อผู้อื่น
 2. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อข้อกำหนดที่เกี่ยวพันกับบริษัทหรือกับผู้อื่น
 3. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมและต่อมาตรฐานปฏิบัติทั่วไป
 4. การดำเนินธุรกิจใด ๆ หรือกิจกรรมอันก่อให้เกิดผลกำไร รวมไปถึงการเตรียมการณ์เพื่อนำไปสู่กิจกรรมนั้น ๆ
 5. การกระทำใด ๆ ที่เป็นการก่อหรือสมรู้ร่วมคิดด้านอาชญากรรม รวมทั้งการชักนำไปสู่การกระทำนั้น ๆ
 6. การประกาศใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง หรือการร่วมมือกัน เช่น ทะเบียนรายชื่ออีเมล์ของบุคคลอื่น
 7. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มีผลต่อชื่อเสียงอันดี หรือข่าวลือต่อทั้งบริษัทและต่อผู้อื่น
 8. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดผลในการใช้งานหรือเกิดความเสียหายต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นไวรัส
 9. การกระทำใด ๆ ที่ก่อ หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนต่อกฏระเบียบใด ๆ , พระราชบัญญัติ หรือ พระราชกฤษฎีกา
 10. การกระทำอื่น ๆ ใดที่บริษัทเห็นว่าไม่เหมาะสม

การเชื่อมโยงจากเว็บไซท์อื่น

1)      หากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซด์นี้ หลังจากทำความเข้าใจในข้อ 2) ข้อสังเกตุและการป้องกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยง” สามารถส่งอีเมล์ไปยัง sethaphat.p@tha.fujixerox.com 

2)      ข้อสังเกตุและการป้องกันเกี่ยวกับการเชื่อมโยง
 1. URL นี้จะเชื่อมโยงไปยังหน้าแรก ซึ่งรวมไปถึง URL ที่จะนำไปสู่หน้าที่ท่านต้องการ ซึ่งไม่ใช่หน้าแรกของเว็บไซด์นี้(http://www.fujixerox.co.th/) โปรดทราบว่าเว็บไซด์นี้จะทำการปรับปรุงข้อมูลตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนั่นหมายถึงการเปลี่ยนเปลงของ URL ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
 2. หากท่านใช้งานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้แน่ใจว่าหน้าต่างของเว็บไซด์นี้แยกส่วน และไม่ได้อยู่ในหน้าต่างที่ซ้อนกันกับการใช้งานอื่น ๆ
 3. ห้ามนำ/ปรับแก้ ข้อความหรือภาพกร๊าฟฟิค ในเว็บไซด์นี้ไปใช้เป็นปุ่มสำหรับเชื่อมโยงอื่น ๆ (ปุ่มเชื่อมโยงในเว็บไซด์นี้มีขนาด 159x35 พิกเซล/100x50 พิกเซล)
 4. ห้ามนำภาพต่าง ๆ ไปใช้เป็นปุ่มสำหรับเชื่อมโยงอื่น ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากเว็บไซด์นี้
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาและความเสียหายที่อาจเกิดจากการที่เว็บไซด์อื่นเชื่อมโยงไปหรือมาสู่เว็บไซด์นี้
 6. บริษัทขอปฏิเสธการเชื่อมไปยังเว็บไซด์ใดก็ตามที่มีลักษณะดังนี้ หมิ่นประมาท, ทำลายชื่อเสียง, เป็นภัยต่อผลิตภัณฑ์และบริการของฟูจิซีร็อกซ์ หรืออาจมีเนื้อหาที่ทำให้เสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท, เว็บไซด์ที่มีเนื้อหา (รวมไปถึงเว็บไซด์ใดก็ตามที่ส่อเจตนาเช่นเดียวกับรายการต่อไปนี้) แสดงให้เห็นว่าขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือต่อศีลธรรม หรือผิดกฏหมาย หรือเว็บไซด์ที่พัวพันหรือมีแนวโน้มว่าจะเกี่ยวข้องก้บกิจกรรมที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมหรือต่อศีลธรรม หรือผิดกฏหมาย
 7. หากพบว่าบริษัทของท่านหรือตัวท่านมิได้ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว เราขอให้ท่านยกเลิกการเชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ และกรุณาลบการเชื่อมโยงโดยทันที่