Philosophy

ปรัชญาของบริษัท

ปรัชญาของบริษัท

พันธกิจ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริษัทในเครือ และพนักงานทุกคน มีแนวคิดร่วมกันคือ “การสร้างองค์กร จากการนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินธุรกิจ

การส่งเสริมให้สังคมก้าวหน้า ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ถือประโยชน์ร่วม และการสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม”คืออีกหนึ่งหลักปฏิบัติขององค์กร

ในขณะเดียวกัน องค์กรก็พร้อมสนับสนุนให้พนักงาน“ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว”

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วม 10 ประการ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่พนักงานของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอ ซึ่งค่านิยมนี้ถือเป็นแนวทางในการทำงานที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดของการเป็นบริษัทที่ดี

ปี 2535 ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้ประกาศ “แนวคิดของการเป็นบริษัทที่ดี” ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กร การเป็นบริษัทที่ดีในที่นี้หมายถึง การสร้างความสมดุลของหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความแข็งแกร่ง ความเอาใจใส่ และความน่าสนใจ

บริษัทที่ ‘แข็งแกร่ง ’ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และยังคงไว้ซึ่งผลตอบแทนต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทที่ ‘เอาใจใส่’ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม การมีจริยธรรม และการให้ความช่วยเหลือสังคมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น และระดับโลก

บริษัทที่ 'น่าสนใจ' คือส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็ม