Security

การรักษาความปลอดภัย

ปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย

การบริหารจัดการข้อมูลให้ปลอดภัย

Smart Work Gateway จะทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและปกป้องลิขสิทธิ์ที่เป็นของคุณ การรักษาความปลอดภัยโดยมีข้อมูลเป็นศูนย์กลางและการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) นี้จะควบคุมการใช้ข้อมูล การแก้ไข และการกระจายข้อมูลที่คุณเป็นเจ้าของ และดำเนินการดูแลจัดการข้อมูลของคุณตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสูงสุด หากมีข้อมูลที่เป็นความลับรั่วไหลออกไป คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างรวดเร็ว พร้อมการปกป้องข้อมูล และระบุแหล่งที่มาให้ทราบ

การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

Smart Work Gateway จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามภายในและการรั่วไหลของข้อมูลได้ การดำเนินการทุกอย่างทั้งการทำสำเนา การพิมพ์ การสแกน และการส่งแฟกซ์จะถูกบันทึกข้อมูลเอาไว้พร้อมด้วยรายละเอียดของผู้ใช้ ประเภทเอกสาร และอุปกรณ์ที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ ซึ่งกระบวนการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการติดตามประวัติการใช้งานเอกสารที่ทำให้สามารถติดตามการใช้งานเอกสารได้ง่ายดายยิ่งขึ้นในกรณีที่เกิดข้อมูลรั่วไหล การติดตามประวัติการใช้งานเอกสาร (Document Audit Trail) นี้จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีจัดการเอกสารตามกระบวนการอย่างถูกต้อง และยังเป็นการ สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบในเอกสารที่ตนเองต้องบริหารจัดการอีกด้วย

การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในคลิกเดียว

Smart Work Gateway สามารถป้องกันภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับงานที่พิมพ์ออกมาทั้งหมดได้โดยการกำหนดสิทธิ์ผู้ที่เข้ามาใช้งานเพียงคลิกเดียว คุณจะสามารถควบคุมบุคคลที่เข้ามาใช้งาน MFD ได้และอนุญาตให้สั่งพิมพ์เอกสารออกมาได้เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานเท่านั้น

แม้ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันในหลายช่องทาง แต่ข้อมูลของคุณจะยังคงได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอ คุณจึงสามารถบริหารจัดการ ตรวจสอบ และค้นหาเอกสารได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัย

พบกัน Smart Work Gateway ของคุณ

เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณโดยการย้ายธุรกิจของคุณไปเป็นแบบดิจิทัลด้วยโซลูชั่น Smart Work Gateway เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นกว่าเคย

พบกับอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway / ค้นพบอุปกรณ์ล่าสุดที่รองรับ Smart Work Gateway