knowledge management by fuji xerox

Knowledge Management Solutions

โซลูชั่นเพื่อการจัดเก็บ วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการนำไปวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ

ภาพรวม

แม้ว่าองค์กรจำนวนมากจะตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ แต่ความท้าทายในการที่จำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานและเพื่อการดำเนินการทางธุรกิจคือสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ วิธีสำคัญในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้คือ เปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้กลายเป็นองค์ความรู้ทางธุรกิจที่อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้โดยสะดวก และใช้ประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ 

Knowledge Management Solutions โซลูชั่นเพื่อบริหารองค์ความรู้ของเรา เป็นโซลูชั่นครบวงจรที่ครอบคลุมประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการเอกสาร ช่วยให้คุณสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้ดำเนินงานนอกสถานที่ได้สะดวกมากขึ้น 

โซลูชั่นที่ให้บริการ