certification

การรับรองมาตราฐาน

การรับรองมาตราฐาน

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว ระดับดีเยี่ยม (ระดับทอง) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ฟูจิ ซีร็อก (ประเทศไทย) จำกัด ประสบความสำเร็จได้รับการรับรอง "มาตรฐานสำนักงานสีเขียว” ในระดับ ดีเยี่ยม (ระดับทอง) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลและใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดย ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบ

ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการที่เมื่อปี 2557 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้รับการรับรองมาตรฐาน มาแล้วในระดับดีมาก (เงิน) ซึ่งบริษัท ฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการภายใน เช่น เสริมสร้างการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงการคัดแยกขยะ ฯลฯ

ระบบการจัดการตามมาตรฐานไอเอสโอมาตรฐานไอเอสโอเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดย International Standard Organization ซึ่งเป็นองค์กรสากล ที่ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐานในระดับนานาชาติ เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเสมอภาคกัน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในกระบวนการทำงานของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานดังต่อไปนี้

  1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) สำหรับสำนักงานใหญ่ สาขาบริการ และศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ รวม 23 แห่ง
  2. มาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) สำหรับสำนักงานใหญ่และสาขาบริการ รวม 9 แห่ง
  3. มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ISO45001) สำหรับศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 แห่ง
  4. มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISO 27001) สำหรับศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ (DTC) และสำนักงานใหญ่

 

ISO 45001 SGS
ใบรับรองมาตรฐาน สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการ ใบรับรองมาตรฐาน ศูนย์เทคโนโลยีการพิมพ์ บางพลี


เป็นองค์กรอิสระ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1961 เพื่อทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพการ ทำงานของเครื่องจัดการเอกสาร ในสำนักงาน และเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรม imaging นอกจากจะให้ข้อมูลอันละเอียดถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องจัดการเอกสารในสำนักงาน อันได้แก่ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพรินเตอร์ เครื่องแฟกซ์ และเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ทางออนไลน์และจดหมายข่าวแล้ว BLI ยังได้รับการ ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานชั้นนำในการทดสอบละประเมินผลิตภัณฑ์อีกด้วย หลังจากทดสอบและประเมินผลแล้ว BLI จะทำรายงานขึ้นมา 2 ฉบับให้กับลูกค้าที่ส่งผลิตภัณฑ์มาทดสอบคือ Field Test Report และ Lab Test Report ซึ่งรายงานทั้ง 2 ฉบับนี้แสดงถึงการประเมินผลการทำงานของเครื่องจัดการ เอกสารได้อย่างละเอียด ครอบคลุมและถูกต้องที่สุด


ใบรับรองฉลากเขียว

คือฉลากที่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันข้อดีของการมีฉลากเขียวติดอยู่บนผลิตภัณฑ์ก็คือใช้เป็นเครื่องหมายให้กับผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้น คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคจะได้เลือกซื้อถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในส่วนผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายจะได้รับผล ประโยชน์ในแง่กำไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้น ผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ต้องแข่งขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนและส่งผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยป้องกันรักษาธรรมชาติผ่านทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน