Environmental Activities

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

“โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”


 

 


 


 


พนักงานฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย ครอบครัว รวมถึงพันธมิตรเพื่อนบ้านได้แก่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) จำนวนกว่า 250 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ สถานตากอากาศบางปู ซึ่งเป็นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมประจำปี โดยครั้งนี้เป็นการ ปลูกป่าครั้งที่ 4 ณ สถานที่แห่งนี้ นอกจากกลับไปดูความเติบโตของต้นไม้ที่เราร่วมกันปลูกในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น เรายังร่วมขยายพื้นที่สีเขียวเพิ่ม มากขึ้น ทุกคนพร้อมใจร่วมมือกันสร้างระบบนิเวศน์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

งานนิทรรศการในงาน Eco – Products International Faire 2016ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Eco – Products International Faire 2016 ซึ่งในงานนี้ เราได้นำเสนอ เทคโนโลยี โซลูชั่นต่าง ๆ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รอง นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสนใจ และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ นี้ด้วย

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสํานักงานปลอดขยะคณะกรรมการจัดการประกวดอาคาร และสำนักงานปลอดขยะได้พิจารณาให้ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ สํานักงานปลอดขยะ ประเภทสํานักงานขนาดกลาง โดยมี มร.โคจิ เทสึกะ ประธานบริษัทฯ เป็นผู้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร จาก มรว.สุขุม พันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่บริษัทฯ และเป็นแรงผลักดันให้ บริษัทฯ พัฒนา ด้านการจัดการขยะ การลด การแยก และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงพร้อมให้การสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป