แนวคิดริเริ่มของฟูจิซีร็อกซ์ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดริเริ่มของฟูจิ ซีร็อกซ์ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดริเริ่มของฟูจิ ซีร็อกซ์ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวคิดริเริ่มของฟูจิ ซีร็อกซ์ด้านสิ่งแวดล้อม

มุ่งแนวทางการนำวัตถุใช้แล้วมาใช้อีก (recycle)
เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก ฟูจิ ซีร็อกซ์ได้ก่อตั้ง “ระบบการหมุนเวียนทรัพยากร” หรือ “Integrated Recycling System” เพื่อรองรับวงจรของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ให้สอดคล้องกับการมุ่งใช้วัสดุรีไซเคิลจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายของ ‘Zero Landfill’ หรือ “การฝังกลบเป็นศูนย์” นั่นเอง

แนวคิดนี้ที่ญี่ปุ่น

ในปี 1995 ฟูจิ ซีร็อกซ์เปิดศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้อะไหล่รีไซเคิลที่ศูนย์ Ebina โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้าเข้าสู่ขบวนการรีไซเคิล ได้แก่ การคัดแยก, ซ่อมแซม และตรวจสอบ เป็นต้น เฉพาะอะไหล่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เคร่งครัดเท่านั้น จึงจัดส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต หลังจากนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอะไหล่ที่ใช้แล้วนี้ ต้องผ่านขบวนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับการตรวจสอบในผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นกันจากนั้นจึงนำออกสู่ตลาด อะไหล่ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกแยกเป็นหมวดหมู่ ซึ่งนับเป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นที่บรรลุการฝังกลบเป็นศูนย์ และจากผลของความพยายามนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2003 เป็นต้นมา กิจกรรมการรีไซเคิลนี้ถูกบรรจุในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของ “ระบบการหมุนเวียนทรัพยากร” อย่างยั่งยืน และปี 2005สายงานผลิตรีไซเคิลนี้ ถูกย้ายไปยังโรงงาน Suzuka Fuji Xerox จำกัด เพื่อมุ่งในการปรับปรุงอะไหล่ที่ใช้แล้ว ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ความริเริ่มนี้สู่ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค

ฟูจิ ซีร็อกซ์ครอบคลุมความรับผิดชอบในเขตภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ได้ก่อตั้งระบบการหมุนเวียนทรัพยากรเมื่อปี 2004 เพิ่อมุ่งรับผิดชอบในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคนี้ เพื่อบรรลุการฝังกลบเป็นศูนย์ให้ได้เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่น ฟูจิ ซีร็อกซ์ซึ่งมีเขตความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วของประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค 9 ประเทศ โดยแต่ละประเทศต้องส่งเครื่องใช้แล้วไปสู่ศูนย์รีไซเคิลที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยคือ ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโคแมนูแฟคเจอริ่ง (FXEM) ทำหน้าที่ถอดชิ้นส่วนของชุดตลับทำภาพ และเฉพาะอะไหล่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เคร่งครัดของฟูจิ ซีร็อกซ์เท่านั้น ที่จะนำกลับมาใช้อีก ชุดตลับทำภาพ รีไซเคิลนี้มีคุณภาพเช่นเดียวกับของใหม่ สำหรับเครื่องและอะไหล่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานนั้น FXEM จะจัดส่งและทำงานร่วมกับคู่ค้าต่าง ๆ เพื่อทำการรีไซเคิล โดยมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของการฝังกลบเป็นศูนย์