Engagement with Employee

Engagement with Employee

graph

จำนวนพนักงาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งหมด 907 คน โดย จำแนกตามเพศ อายุ พื้นที่ ระดับของพนักงาน และสัดส่วนระดับผู้บริหารจำแนกตามเพศ

Number of Total Employees by Gender

Gender FXTH
M 553
F 354
Grand Total 907


Number of Total Employees by Position

Position FXTH
Executive 12
Manager 129
Non-Manager 766
Grand Total 907

Number of Total Employees by Age

Age FXTH
<30 years 160
30-50 years 648
>50 years 99
Grand Total 907

Percentage of Women in Executive and Managerial Positions

Managerial Positions FXTH
M 88
F 53
Grand Total 141
Percentage 38%


Number of Total Employees by Area

Area FXTH
Bangkok 736
Central Region 29
Eastern Region 65
North Eastern Region 23
Northern Region 22
Southern Region 22
Western Region 10
Grand Total 907

Employee

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด บริษัท ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน โดยผ่านการเรียนรู้ และการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเติบโต และประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว บริษัท ฯ ได้ประยุกต์โดยใช้หลัก 70:20:10 ในการพัฒนาบุคคล หลักการนี้ผ่านการค้นคว้า และพบว่าเป็นวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ จากการลงมือทำหรือ มีประสบการณ์ตรง 70% การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น 20% และ การฝึกอบรมที่เป็นแบบแผน 10% ตามลำดับ

graph

ในปี 2562 มีจำนวนชั่วโมง พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยคนละ 27.89 ชั่วโมง หรือ 4.5 วัน (จำนวน พนักงาน 907 คน) (ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2562)

จำนวนชั่วโมงการอบรม
Total training hours
กลุ่มพนักงาน
Level
Total
Manager 1,598
Non-Manager 23,705.6
Grand Total 25,303.6

 

Training hours
จำนวนชั่วโมงอบรม
ประเภทการอบรม
Type of training
Total
สมรรถนะพื้นฐาน
Basic competency
5,952
การอบรมทางสายอาชีพ
Functional competency
8,221.3
การอบรมอื่นๆ
non-functional
11,130.3
Grand Total 25,303.6