Engagement with Employee

Engagement with Employee

graph

img2 

จำนวนพนักงาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อี-โค่ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดย จำแนกตามเพศ อายุ พื้นที่ ระดับของพนักงาน และสัดส่วนระดับผู้บริหารจำแนกตามเพศ

Number of Total Employees by Gender

Gender FXTH FXEM Grand Total
M 637 27 664
F 354 19 373
Grand Total 991 46 1,037


Number of Total Employees by Position

Position FXTH FXEM Grand Total
Executive 11 4 15
Manager 120 5 125
Non-Manager 860 37 897

Grand Total 991 46 1,037

Number of Total Employees by Age

Age FXTH FXEM Grand Total
<30 years 240 64 246
30-50 years 688 33 721
>50 years 63 7 70

Grand Total 991 46 1,037

Percentage of Women in Executive and Managerial Positions

Managerial Positions FXTH FXEM Grand Total
M 85 6 91
F 46 3 49
Grand Total 131 9 140
Percentage 35% 33% 35%


Number of Total Employees by Area

Area FXTH FXEM Grand Total
Bangkok 800 1 801
Central Region 32 7 39
Eastern Region 72 15 87

North Eastern Region 26 16 42
Northern Region 25 4 29
Southern Region 27 3 30
Western Region 9 0 0
Grand Total 991 46 1,037

Employee

ทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุด บริษัท ฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน โดยผ่านการเรียนรู้ และการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเติบโต และประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว บริษัท ฯ ได้ประยุกต์โดยใช้หลัก 70:20:10 ในการพัฒนาบุคคล หลักการนี้ผ่านการค้นคว้า และพบว่าเป็นวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ จากการลงมือทำหรือ มีประสบการณ์ตรง 70% การเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่น 20% และ การฝึกอบรมที่เป็นแบบแผน 10% ตามลำดับ

graphimg

ในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนชั่วโมง พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยคนละ 31.3 ชั่วโมง หรือ 5 วัน (จำนวน พนักงาน 1,062 คน) (ข้อมูลเดือน มี.ค. 2561)

จำนวนชั่วโมงการอบรม
Total training hours
กลุ่มพนักงาน
Level
Total
Manager 1,245
Non-Manager 32,084
Grand Total 33,329

 

EQ for Success4

lego

Exceeding5

lego1

lego2

Training hours
จำนวนชั่วโมงอบรม
ประเภทการอบรม
Type of training
Total
สมรรถนะพื้นฐาน
Basic competency
3,804
การอบรมทางสายอาชีพ
Functional competency
25,091
การอบรมอื่นๆ
non-functional
4,434
Grand Total 33,329

img

img