Engagement with Global Environment

Engagement with Global Environment

graph

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพ ประหยัด นวัตกรรมใหม่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้คือหลักการพื้นฐานที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ ตลอดจนการนำวัตถุดิบทางชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบของตัวเครื่อง โดยพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีของเราเองเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่ทำจากเยื่อไม้ที่ไม่สามารถรับประทานได้ “Inedible Woody Biomass Plastic” ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพรูปแบบหนึ่ง และด้วยการใช้ EA-Eco toner, IH Fuser, หัวสแกนและชุดทำภาพแบบ LED รวมไปถึงแผงควบคุมที่ใช้พลังงานต่ำ การใช้ส่วนต่างๆเหล่านี้ประกอบกันทำให้เครื่องประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ทุกประเภทได้ผ่านการรับรองความเป็นกับสิ่งแวดล้อมจากหลายหน่วยงาน เช่น Eco-mark ของประเทศญี่ปุ่น, Singapore Green Label ของประเทศสิงคโปร์ ตลอดจน ฉลากเขียวของประเทศไทย และตะกร้าเขียวจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น การได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนานาประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันทั้งในขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีคุณสมบัติโดดเด่นในในการประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน สามารถใช้กับกระดาษรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และส่งเสริมให้มีการเก็บกลับวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตลับหมึก และอะไหล่ทุกชิ้นอย่างถูกวิธี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

DocuCentre-V-3060GreenLabel

นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นจะผ่านการรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์กระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์ก็ผ่านเกณฑ์ความมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน FSC หรือ Forest Stewardship Council ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน โดยยึดหลักการสำคัญ คือ ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผืนป่านั้นตั้งอยู่ สิทธิในการใช้ที่ดินบนผืนป่านั้น การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่าและการกำหนดแผนการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น ดั้งนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์กระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์ มิได้มาจากการทำลายป่าธรรมชาติเพิ่มขึ้น

การควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประยุกต์ใช้ในทุกสำนักงาน

การควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมของบริษัท ฯ มาจากการใช้แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักรในศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยซึ่งมีการปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมาตรการ

ควบคุมประกอบด้วย

  • การรณรงค์การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานโดยเฉพาะในเวลาพักกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
  • กำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวัน On-Off Day เพื่อให้พนักงานกลับไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ตนเองสนใจในเวลา 18.00 น.
  • ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5
  • การแข่งขันการประหยัดพลังงานในสำนักงานในแต่ละแห่ง

Energy consumption Performance Fiscal 2015-2017

graph

การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

เนื่องด้วยกิจกรรมหลัก คือ การขายและบริการลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางไปพบลูกค้า ในส่วนของการบริการได้รณรงค์ให้ลูกค้าใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น Electronic Partnership Board Brand :EPBB เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากเครื่องในเบื้องต้น โดยไม่ต้องออกเดินทาง เช่น การจดมิเตอร์ การบอกอาการเครื่องก่อนออกไปบริการของช่าง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการแก้ไขปัญหาของเครื่องด้วยระบบ remote service ซึ่งการดำเนินการต่างๆ ส่งผลให้สามารถควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมาย

สำหรับปีงบประมาณ 2018 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนการติดตั้ง EPBB ให้มากขึ้น ตลอดจนการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำมันให้กับฝ่ายขายและช่างบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

Fuel Consumption Performance Fiscal 2015 - 2017

graph

กระบวนการรีไซเคิลแบบบูรณาการ (Integrating Recycling System)

ด้วยความเชื่อที่ว่าวัสดุทุกชิ้นของฟูจิ ซีร็อกซ์ ไม่ใช่ของเสีย แต่เป็นของที่มีค่า ฟูจิ ซีร็อกซ์จึงได้จัดตั้งระบบหมุนเวียนแบบบูรณาการด้วยเป้าหมายที่จะใช้ทรัพยากรทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดของเสียขึ้นหรือให้ของเสียที่เกิดขึ้นเป็นศูนย์นั่นเอง นโยบายดังกล่าวจะมีการส่งต่อไปยังฟูจิ ซีร็อกซ์ทั่วโลก รวมทั้งฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรู้จักกันในชื่อว่า การฝังกลบเป็นศูนย์ แนวคิดดังกล่าวนั้นรวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าใช้งานแล้วทั้งตัวเครื่องและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับหมึก มาทำการคัดแยก หมุนเวียน หรือนำมาใช้ใหม่ จากแนวคิดดังกล่าวบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2547 ซึ่งโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 41/1 หมู่ 8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานคัดแยกแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีหลักพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้

  1. ป้องกันการลักลอบการฝังกลบอย่างผิดกฏหมาย
  2. ไม่นำเข้าของเสีย
  3. ไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศที่นำเข้า
  4. คืนประโยชน์กลับสู่ประเทศที่นำเข้า

Integrated-Recycling-System

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มีการส่งเสริมนโยบาย “การฝังกลบเป็นศูนย์” (Zero Landfill) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ และปลูกป่าชายเลน กับหน่วยงานรัฐบาล และคู่ค้าของบริษัท ฯ อย่างต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าชายเลนนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค - แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงคู่ค้าของบริษัท ฯ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนอีกด้วย

การควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรีอนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จึงขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต รวมถึงการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมาตรการควบคุมมีดังนี้

  • การรณรงค์การปิด-เปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
  • การกำหนดให้เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิ 25 องศา

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า FY2018

graph

การควบคุมปริมาณการใช้เชื้อเพลิง

การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทฯ จะเป็นในรูปแบบของการใช้ รถรับ-ส่งพนักงาน และผู้บริหาร รวมถึงการใช้รถเพื่อติดต่องานราชการต่างๆ

ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง FY2018

graph

graph 

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า

ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค - แมนูแฟคเจอริ่ง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี บริษัท ฯ ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐบาล และภาคเอกชน ทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิค ติดต่อขอเยี่ยมชมการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ฯ ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่ผ่านการใช้งานแล้วจะถูกนำไปดำเนินการอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การใช้ทรัพยากรทุกชิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในทุกครั้งบริษัท ฯ จะให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมอย่างอบอุ่น พร้อมอธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการรีไซเคิลรายละเอียด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจในกระบวนการ และเป็นการเพิ่มความมั่นใจถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ปริมาณการนำวัสดุที่คัดแยกแล้วไปรีไซเคิลด้วยวิธีการต่างๆ

graph 

หมายเหตุ: อัตราการนำเศษวัสดุไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Thermal Recovery) เพิ่มสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2017 เนื่องจากผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาที่นำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Material Recovery) นั้นไม่ได้คุณภาพ บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการจากการนำวัสดุกลับไปใช้ใหม่เป็นนำไปทำเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Landfill)

การดำเนินงานด้านสังคม และชุมชน

ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้จัดทำโครงการ “แบ่งปันน้ำใจ เพื่อน้องๆที่ยากไร้” โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนบ้านทุ่งเหี่ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาห่างไกล และผู้ปกครองมีฐานะยากจน โดยเด็กๆนักเรียน จะเรียนหนังสือและพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนเลย
โดยบริษัท ฯ ได้จัดทำอุปกรณ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ชั้นวางรองเท้า ถังขยะที่ทำจากไม้พาเลทที่ใช้แล้ว และราวตากผ้าขนหนู อีกทั้งพนักงานได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับน้องๆ เช่น การแนะนำการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างมูลค่า เป็นต้น เพื่อให้น้องๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชน และชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท ฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

CSR-3

graph

การส่งเสริมศักยภาพและความพึงพอใจของพนักงาน (Employee)

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค - แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ตะหนัก และให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกคน โดยถือว่าพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท ฯ ให้ก้าวไปสู่เป้าหมายขององค์กร ซึ่งในแต่ละปีบริษัท ฯ จะมีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และมีปรับแก้ไขสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้สอดรับต่อสภาพเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันให้มากที่สุด รวมถึงบริษัท ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีความรัก และสามัคคีต่อองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัท ฯ กิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี โดยจะมีการสอดแทรกกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เข้าไปในทุกๆ กิจกรรมด้วย

CSR

training

การเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

สืบเนื่องจากปัญหาการนำซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้องของหลายๆหน่วยงาน ซึ่งถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทำการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่บริษัทในประเทศไทยที่มีการนำเข้าซากเครื่องมัลติฟังก์ชั่นและตลับหมึกอย่างถูกต้อง มีใบอนุญาตครบถ้วน ตลอดจนมีกระบวนการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ เล็กน้อยในการนำเข้าซากผลิตภัณฑ์จากบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังคงต้องรอข้อสรุปจากภาครัฐในเรื่องการนำเข้าซากฯ จากฟูจิ ซีร็อกซ์ในประเทศอื่นๆ ในอนาคต
ตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งมีใจความสำคัญในการกำหนดให้ผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการส่งซากฯ คืนให้กับผู้ผลิต ห้ามนำไปทิ้งหรือดัดแปลงใดๆ ซึ่งปัจจุบันร่างฯ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุงเพื่อนำมาบังคับใช้ในประเทศไทย บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) และบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง ตลอดจนเสนอความคิดเห็นต่อร่างฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวน พบว่า การดำเนินการในปัจจุบันมีความสอดคล้องและพร้อมรองรับร่างฯ ดังกล่าวอย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอน

img1

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะตรวจเยี่ยมกระบวนการรีไซเคิล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

image

พล.ต.อ.ดร.วีระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร. และคณะตรวจเยี่ยมกระบวนการรีไซเคิล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561