Engagement with Global Environment

Engagement with Global Environment

graph

 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิภาพ ประหยัด นวัตกรรมใหม่และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหล่านี้คือหลักการพื้นฐานที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ ตลอดจนการนำวัตถุดิบทางชีวภาพและพลาสติกรีไซเคิลมาใช้เป็นส่วนประกอบของตัวเครื่อง โดยพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีของเราเองเพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพที่ทำจากเยื่อไม้ที่ไม่สามารถรับประทานได้ “Inedible Woody Biomass Plastic” ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพรูปแบบหนึ่ง และด้วยการใช้ EA-Eco toner, IH Fuser, หัวสแกนและชุดทำภาพแบบ LED รวมไปถึงแผงควบคุมที่ใช้พลังงานต่ำ การใช้ส่วนต่างๆเหล่านี้ประกอบกันทำให้เครื่องประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ์ทุกประเภทได้ผ่านการรับรองความเป็นกับสิ่งแวดล้อมจากหลายหน่วยงาน เช่น Eco-mark ของประเทศญี่ปุ่น, Singapore Green Label ของประเทศสิงคโปร์ ตลอดจน ฉลากเขียวของประเทศไทย และตะกร้าเขียวจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นต้น การได้รับการรับรองมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากนานาประเทศนั้น แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันทั้งในขั้นตอนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะมีคุณสมบัติโดดเด่นในในการประหยัดพลังงาน มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน สามารถใช้กับกระดาษรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และส่งเสริมให้มีการเก็บกลับวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ ตลับหมึก และอะไหล่ทุกชิ้นอย่างถูกวิธี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

DocuCentre-V-3060GreenLabel

นอกจากผลิตภัณฑ์เครื่องมัลติฟังก์ชั่นจะผ่านการรับรองความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ผลิตภัณฑ์กระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์ก็ผ่านเกณฑ์ความมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน FSC หรือ Forest Stewardship Council ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติหรือป่าปลูกที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน โดยยึดหลักการสำคัญ คือ ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผืนป่านั้นตั้งอยู่ สิทธิในการใช้ที่ดินบนผืนป่านั้น การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมดูแลรักษาสภาพผืนป่าและการกำหนดแผนการปลูกป่าทดแทน เป็นต้น ดั้งนั้น จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์กระดาษของฟูจิ ซีร็อกซ์ มิได้มาจากการทำลายป่าธรรมชาติเพิ่มขึ้น

การควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมต่างๆ  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งประยุกต์ใช้ในทุกสำนักงาน ได้แก่ 

  • การควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานโดยเฉพาะในเวลาพักกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟตามมาตรฐานการไฟฟ้า (ฉลากเบอร์ 5) การตรวจสอบปิด-เปิดไฟก่อนกลับบ้าน เป็นต้น
  • การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การรณรงค์ให้ลูกค้าใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น Electronic Partnership Board Brand :EPBB เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ จากเครื่องในเบื้องต้น โดยไม่ต้องออกเดินทาง เช่น การจดมิเตอร์ การบอกอาการเครื่องก่อนออกไปบริการของช่าง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการแก้ไขปัญหาของเครื่องด้วยระบบ remote service ซึ่งช่วยลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของช่างบริการได้อย่างเห็นผล 

ระบบการรีไซเคิลทรัพยากรแบบบูรณาการ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้สร้างกระบวนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่สามารถรีไซเคิลได้ ตลอดจน รับคืนตลับหมึก แม่แบบรับภาพ ชิ้นส่วนอะไหล่ รวมไปถึงเครื่องพริ้นเตอร์ และเครื่องมัลติฟังก็ชั่นที่ผ่านการใช้งาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยโรงงานที่ได้รับการรับรอง ตามกฎหมาย

โครงการ “วน”

หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือเรื่องขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับการดื่มน้ำจากขวดหรือแก้วพลาสติก และใส่สิ่งของต่างๆ ด้วยถุงพลาสติก การใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งส่งผลให้ขยะพลาสติกมีจำนวนมหาศาลต่อวัน ซึ่งสถิติในปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกประมาณ 8 ใบต่อคนต่อวัน ส่งผลให้มีขยะประมาณ 27 ล้านตันต่อปี ซึ่งนับเป็นจำนวนมหาศาล ด้วยเหตุนี้ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จึงสร้าง "โครงการ วน" หรือ WON project เพื่อนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาเข้าระบบหมุนเวียนในการผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกเข้าสู่สิ่งแวดล้อมและสร้างพฤติกรรมในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
ซึ่งกิจกรรมนี้ บริษัท ฟูจิ
ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่วมนำพลาสติกสะอาดมาบริจาค รวมทั้งหมด 11 กิโลกรัม เพียงเท่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติก และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของ บริษัท ฯ ผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้มีการนำไป ประยุกต์ใช้ในทุกสำนักงาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 บริษัท ฟูจิ ซีร็อซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” ของกองทัพบก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศอีกหนึ่งกิจกรรม โดยในปีนี้ถือเป็นการปลูกป่าครั้งที่ 4 ณ สถานตากอากาศบางปู ของบริษัท ฯ และครั้งนี้ได้มีพันธมิตรทั้งหมด 3 องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท ฯ ได้แก่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็กฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด โดยได้ปลูกกล้าไม้เพิ่มอีกกว่า 500 ต้น นอกจากเราได้กลับไปดูความเติบโตของต้นไม้ที่เราร่วมกันปลูกในปีที่ผ่านมาแล้วนั้น เรายังร่วมขยายพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นการแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการร่วมกันอนุรักษณ์ระบบนิเวศน์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และปัจจุบันกล้าไม้ที่เราร่วมกันปลูกนั้นได้มีการเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับ