engagement with local community

Engagement with local community

graph

โครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดีที่สุดของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ มาสร้างสรรค์สื่อเสริมทักษะที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เนื่องจากเด็กนั้น มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ควรได้รับการส่งเสริมและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้อันหลากหลาย อันจะเป็นรากฐานสู่การเติบใหญ่อย่างมั่นคง บริษัท ฯ จึงได้ร่วมพัฒนาสื่อเสริมทักษะโดยความร่วมมือกับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการร่วมกันพัฒนาสื่อเสริมทักษะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะด้านภาษา การคิดคำนวณ ความรู้รอบตัว ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้รับการสนับสนุนด้านการพิมพ์จากคู่ค้าของบริษัท ฯ โดยสื่อเสริมทักษะดังกล่าวจะดำเนินการจัดพิมพ์และส่งมอบให้แก่เด็กในโรงเรียนที่มีข้อจำกัด ขาดสื่อการเรียนการสอน และตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหาความขาดแคลนสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยภายในปี 2567 บริษัท ฯ มีเป้าหมายจะช่วยส่งเสริมทักษะความรู้แก่เด็กจำนวน 100,000 คน ในชุมชนที่ด้อยโอกาสทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งบริษัท ฯ ยังเชื่อว่าการศึกษาสามารถยับยั้งวงจรของความยากจน และส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีอนาคตที่ดีได้ ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในพันธกิจขององค์กร และเป้าหมายพันธกิจหลักของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทำให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สื่อเสริมทักษะ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน นี้ขึ้น เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่เด็กไทย

DSC_1836

DSC_1837

โดยในปี 2558 ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตร ได้แสดงพลังความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งมอบสื่อเสริมทักษะให้แก่เด็กๆ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีเพื่อนพนักงาน รวมถึงพันธมิตรของโครงการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี การทำโรงละครหุ่นมือ การทาสี และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตลอดจนการนำเนื้อหาใน Workbook มาสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ให้แก่เด็กๆ
และในปีงบประมาณเดียวกันนี้ บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรม Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 2 ขึ้นที่ โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแสดงดนตรีของชมรมดนตรี การทำโรงละครหุ่นมือ การตกแต่งชั้นวางหนังสือในห้องสมุด ตลอดจนการนำเนื้อหาใน Workbook มาสร้างสรรค์กิจกรรม ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ เป็นอย่างมาก
และในปี 2559 เนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ฯ จึงได้ผลิตสื่อเสริมทักษะเด็กตามโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน เป็นกรณีพิเศษจำนวน 60,000 เล่ม ภายใต้ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” และได้รับพระกรุณาธิคุณพระราชานุญาตในการนำตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ลงบนปกสื่อเสริมทักษะดังกล่าว ซึ่งสื่อเสริมทักษะจำนวน 60,000 เล่มนี้ จัดพิมพ์ด้วยผลิตภัณฑ์ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งจากลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนพนักงาน โดยมี มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ฯ เป็นผู้ประสานงาน และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายสื่อเสริมทักษะดังกล่าวเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน นำมาซึ่งความปลาบปลื้มใจต่อบริษัท ฯ เป็นล้นพ้น สื่อเสริมทักษะทั้งหมดได้พระราชทานไปยังโรงเรียนในโครงการของสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น บริษัท ฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหาการขาดแคลน และการเข้าถึงสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาร่วมสร้างสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

DSC_1548

image2

ต่อเนื่องในปี 2560 บริษัท ฯ ได้พัฒนาเนื้อหาในสื่อเสริมทักษะ โดยการเพิ่มเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ได้แก่ ด้านโภชนาการ แนวทางการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนั้น กิจกรรมส่งมอบสื่อเสริมทักษะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 3 โดยบริษัท ฯ ได้ส่งมอบสื่อเสริมทักษะให้กับเด็ก ณ ชุมชนริมทางรถไฟ มักกะสัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัท ฯ ได้มีการนำเนื้อหาใน Workbook มาสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆ ให้น้องๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีของชมรมดนตรี การปลูกต้นไม้ ซึ่งกิจกรรมในวันนั้นทุกคนพร้อมใจร่วมมือกันทำกิจกรรมกันอย่างเต็มที่ และอบอุ่น

และในปีงบประมาณ 2561 นี้ บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรม Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ที่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายในงานมีกิจกรรมเสริมทักษะ และให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เด็กดีมีน้ำใจ เรียนรู้ดูแลสิ่งแวดล้อม ร่างกายของฉัน และทายสิฉันคือใคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคม ฯ จำนวน 10,000 บาท พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ กิจกรรมครั้งนี้น้องๆ ได้รับทั้งความรู้ ความอบอุ่น ความสนุก และอิ่มท้องกันถ้วนหน้า

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึงปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้ส่งมอบสื่อเสริมทักษะให้กับเด็กๆ ด้อยโอกาสไปแล้วจำนวน 60,597 เล่ม ซึ่งบริษัท ฯ มีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหาการขาดแคลน และการเข้าถึงสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน นี้ต่อไป เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่ต่างๆ ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ฯ มาร่วมสร้างสังคมให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

DSC_1920

DSC_1823

โครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่เทคนิค” เพราะบุคลากรกลุ่มนี้ต้องมีความสามารถซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรรองรับอย่างจริงจัง ในขณะที่โรงเรียนพระดาบสมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ให้การศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพในการให้บริการทางการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ขาดโอกาส โดยมุ่งมั่นสร้างคนดี มีความรู้สู่สังคม” ซึ่งบริษัท ฯ จึงได้เล็งเห็นถึงบทบาทความสำคัญของโรงเรียนพระดาบส ที่เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้มีความสามารถ และผู้มีความถนัดเชิงทักษะในการปฏิบัติ แต่ขาดทุนทรัพย์ จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรพิเศษนี้ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส ด้วยการริเริ่มโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ในหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสการทำงานที่หลากหลายให้กับนักเรียนๆ และช่วยส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในทักษะเฉพาะทางกลับคืนสู่สังคม และภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยเยาวชนที่ขาดโอกาส มีอาชีพ มีรายได้สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การสร้างคนดีมีคุณภาพให้แก่สังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

DSC_8974

 DSC_9238

ในปี 2560 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยบุคลากรกลุ่มนี้จะไปสอน และให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งบริษัท ฯ ต้องการมอบความรู้ให้มากที่สุด ซึ่งเนื้อหาหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ได้รับการกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ มีทั้งหมด 7 หลักสูตร ดังนี้

บทที่ 1 พื้นฐานของเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 2 พื้นฐานระบบการทำภาพในเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 3 พื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 4 พื้นฐานของระบบโทรสาร 
บทที่ 5 คุณสมบัติและการประยุกต์ใช้งานเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 6 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 7 ซอฟแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงาน

โดยรูปแบบการเรียนการสอนนั้น จะเน้นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติจริง จำนวนกว่า 600 ชั่วโมง อีกทั้งมีการฝึกทำงานจริง ที่ 2 ศูนย์บริการของ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่ สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส และศูนย์การค้าพาราเดียม แต่สิ่งที่คาดหวัง คือ การสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะ หรือตัวอย่างปัญหาในการซ่อมเครื่องให้มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และหากภาคอุตสาหกรรมต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเรื่อยๆ บริษัท ฯ จึงพัฒนา และเรียนรู้ควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปต่อยอดเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายโรงเรียนพระดาบสต่อไป

DSC_9245

DSC_9356

และต่อเนื่องในปี 2561 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คงมีความต้องการมอบโอกาสทางวิชาชีพที่ยั่งยืนให้นักเรียนจากประสบการณ์ปีที่ผ่านทำให้ ผู้เชี่ยวชาญจาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ มีความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียน และมองว่าเยาวชนเหล่านี้เพียงแค่ขาดโอกาส ซึ่งความรู้ที่ทางบริษัท ฯ และโรงเรียนพระดาบสตั้งใจถ่ายทอดให้คือ ประสบการณ์การทำงานจริงๆ ทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติจริงที่หาจากที่ไหนไม่ได้ เพราะบริษัท ฯ เอง มั่นใจว่าจะช่วยเสริมสร้างทางเลือกในการประกอบวิชาชีพให้แก่เยาวชนเหล่านี้ในอนาคตซึ่งปีนี้หลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ได้รับความสนใจจากนักเรียน เป็นอย่างดี บริษัท ฯ จึงได้มีการปรับปรุงห้องเรียนขึ้นใหม่ เพื่อให้มีความเหมาะสมง่ายต่อการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งพร้อมเสริมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล และประสบการณ์อย่างเต็มที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต ซึ่งปัจจุบันนักเรียนที่สำเร็จในหลักสูตรนี้ ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับทำงานจากบริษัทต่างๆ ตลอดจน ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำให้นักเรียนมีอาชีพ และรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเอง และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต สำหรับหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” นี้ บริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักเรียน ได้รับ โดยบริษัท ฯ จะยังคงสนับสนุนต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรของบริษัท ฯ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”

Fiscal year จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจ้างงาน
FY 2560 8 7
FY 2561 8 7


มูลนิธิ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านการพิมพ์ที่มีศักยภาพ เพื่อการต่อยอดธุรกิจหรือขยายโอกาสด้านธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต มูลนิธิ ฯ จึงริเริ่มโครงการคัดเลือกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับการพิมพ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาตั้งแต่ปี 2 จนสำเร็จการศึกษา โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีนิสิตนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษานี้ รวมทั้งหมด 12 คน  จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งหลังจากมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ได้มีการติดตามสถานภาพ และผลการศึกษา พบว่านิสิตนักศึกษาทุกคนมีผลการศึกษาที่ดี  นำซึ่งความภาคภูมิใจที่ มูลนิธิ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสที่ดีให้กับเยาวชน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ฟูจิ ซีร็อกซ์  ได้สนับสนุน และเปิดการสอนในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องโดยจัดเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจการพิมพ์ในระบบดิจิทัลให้มีการเติบโตทั้งระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสและขยายตลาดธุรกิจการพิมพ์ ให้แก่ประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้น โดยในแต่ละปีนั้นได้จัดงานมอบประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสื่อสารด้านการพิมพ์ขึ้น จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และภาพถ่าย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ที่เข้าร่วม และได้สำเร็จหลักสูตรนี้