Fuji Xerox (Thailand) Sustainability Report 2018

Sustainable Value Plan 2030

แผนเสริมสร้างคุณค่าความยั่งยืน 2030

ฟูจิฟิล์ม ได้ประกาศ Sustainable Value Plan 2030 หรือ SVP 2030 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 แผนดังกล่าวเป็นการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเฉพาะ ซึ่งแยกออกจากแผน CSR ระยะกลาง โดยตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2030 (หรือ พ.ศ. 2573) หรือเรียกได้ว่าเป็นแผนระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะเป็นการวางรากฐานของกลยุทธ์การจัดการธุรกิจของกลุ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ภายใต้ SVP 2030 กลุ่มบริษัท ฟูจิฟิล์ม จะนำเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม รวมถึงการเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสู่บริษัทฯที่สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน  

Sustainable Value Plan 2030

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SVP 2030 : https://www.fujifilmholdings.com/en/sustainability/svp2030/index.html