sustainability

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือเสริมทักษะ “สนุกคิด สนุกเขียน” จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม

 

 

 


บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายหนังสือเสริมทักษะ “สนุกคิด สนุกเขียน” จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยนายโคจิ เทสึกะ และคณะผู้บริหาร ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งหนังสือเสริมทักษะนี้ จะนำไป มอบให้แก่เด็กในพื้นที่ชนบท เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

งานมอบประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสื่อสารด้านการพิมพ์ปี 2016

 


 


ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทยได้สนับสนุนและเปิดการสอนในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่องโดยจัดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เพื่อเพิ่ม ศักยภาพธุรกิจการพิมพ์ในระบบดิจิตอลให้มีการเติบโตทั้งระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมใน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสและขยายตลาดธุรกิจการพิมพ์ให้แก่ ประเทศไทยมีการเติบโตมากขึ้น

โดยจัดงานมอบประกาศนียบัตรเทคโนโลยีการสื่อสารด้านการพิมพ์ ให้กับนิสิต นักศึกษาที่จบหลักสูตร ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 57 คน จากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และภาพถ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

การส่งมอบสื่อเสริมทักษะตามโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 2

 


 


ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่งมอบสื่อเสริมทักษะตามโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ด้วยการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดีที่สุดของฟูจิ ซีร็อกซ์ ฯ มาสร้างสรรค์สื่อเสริมทักษะที่เหมาะสมสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ทั้งด้านภาษา การคิดคำนวณ ความรู้ รอบตัว ตลอดจนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ นักเรียน กว่า 110 คน ได้ร่วมสนุก อาทิ การแสดงดนตรีของชมรมดนตรี, การทำโรงละครหุ่นมือ, ร่วมกันตกแต่งชั้นวางหนังสือใน ห้องสมุด ตลอดจนนำเนื้อหาในสื่อการเรียนรู้มาสร้างสรรค์กิจกรรมให้น้องๆ ณ โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง) จังหวัดสมุทรปราการ

มอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ ประจ าปี 2015

 


 


มูลนิธิ ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ จำนวนปีละ 2 ทุน โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีก 1 ทุน ซึ่งนับเป็นปีที่ 4 ที่ มีการมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย ร่วมลงนามและมอบหนังสือแสดงคำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทาง ธุรกิจกับองค์การยูนิเซฟ

 

 

 


คุณโคจิ เทสึกะ ประธานบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่2 จากขวา) ร่วมลงนามและมอบหนังสือแสดง คำมั่นสัญญา ในการส่งเสริมสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ ในงาน “The Children Sustainability Forum: Business for the Future” ตามแนวคิดที่ว่า “เด็กเป็นเรื่องของทุกคน” โดยมี คุณอานันท์ ปันยารชุน ฑูตองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เป็นประธาน ซึ่งในงานดังกล่าวเป็นการตอบรับความร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อรณรงค์ให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ทั้งใน สถานประกอบการ (Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยประยุกต์หลักการของ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ” ให้เข้าไปอยู่ในทุก กระบวนการขององค์กร (CSR in Process) หลักปฏิบัตินี้เกิดจากการพัฒนาร่วมกันหลายฝ่าย นำโดยองค์การทุนเพื่อ เด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGP) ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ยูนิเซฟเลือกที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็น 1 ใน 30 องค์กรชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการฯ บริษัทฯ มีความยินดี และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายให้สังคม และภาคธุรกิจตระหนัก ถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

การส่งมอบสื่อเสริมทักษะตามโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 1

 

  

 


ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งมอบสื่อเสริมทักษะตามโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเพื่อนพนักงานกว่า 60 ท่าน รวมถึงพันธมิตร ของโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรีของชมรมดนตรี การทาโรงละครหุ่นมือ การทาสีและปรับปรุง สนามเด็กเล่น ตลอดจนการนำเนื้อหาใน Workbook มาสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆให้น้องๆกว่า 100 คน